Privaatsuspõhimõtted

Versioon 7.0, märts 2023

Essity AB ning selle tütar- ja sidusettevõtted (edaspidi ühiselt „Essity“ või „meie“) on pühendunud teie andmete kaitsmisele ja suhtuvad nende privaatsusse tõsiselt. Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kuidas Essity kogub, kasutab, avalikustab, säilitab ja muul viisil töötleb teavet, mida te meile meie veebisaitide kaudu edastate.

1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid

Metaandmed
Võite kasutada veebilehte või rakendust, ilma et esitaks oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogub Essity ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid:

viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.

Teie IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada teile juurdepääs meie veebilehele või rakendusele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik, lühendame teie IP-aadressi, eemaldades selle viimase okteti. Kasutame metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi, et parandada meie veebilehe või rakenduse kvaliteeti ja teenuseid ning analüüsida kasutajakäitumist.

Konto
Kui loote meie veebilehel või rakenduses konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed, näiteks nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber, pangakonto andmed, krediitkaardi andmed, arve ja saadetiste edastamise aadress, huvi teatud toodete/teenuste vastu (vabatahtlik), soov saada turunduse e-kirju (vabatahtlik). Essity töötleb teie isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile konto eri funktsioone, edastada turundusmaterjale ulatuses, mis on lubatud kohaldatava õigusega, ning analüüsida teie huve turunduse eesmärkidel.

Tootetellimused
Kui tellite toote meie veebilehe või rakenduse kaudu, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: teie konto andmed, toote tüüp ja kogus, ostuhind, tellimise kuupäev, tellimuse staatus, toote tagastamised, klienditeeninduse taotlused. Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepinguliste suhetega võetud kohustusi ja tootetellimust, osutada klienditeenust, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, kehtestada ja teostada õigusnõudeid ning pakkuda kliendi soovidele vastavat turundust.

Loosimised
Kui osalete loosimises, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, postiaadress, e-posti aadress, osalemise kuupäev, võitjaks valimine, auhind, vastus loosi küsimus(t)ele. Essity töötleb neid isikuandmeid, et korraldada loosimine turunduslikel eesmärkidel, teavitada võitjat ning toimetada auhind võitjani.

Terviseandmed
Mõne toote tellimisel võib Essity koguda ja töödelda ka teavet kliendi tervisliku seisundi kohta, mis on seotud asjaomase toote tellimisega. Terviseandmed on tundlikud andmed ja Essity teeb kõik endast oleneva, et kaitsta selliseid andmeid vastavalt seadusele. Lisaks nõusolekule ja kooskõlas kohalike õigusaktidega võib Essity koguda ja töödelda terviseandmeid, et täita lepinguliste suhetega võetud kohustusi ja tootetellimust, osutada klienditeenust, täita õiguslikke kohustusi, kaitsta, kehtestada ja rakendada õigusnõudeid ning kohandada turundust.

2. Kolmandad isikud

Andmete edastamine teenuseosutajatele
Essity võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad Essity andmete töötlejana, et osutada Essityle teatavaid teenuseid, näiteks veebiteenuse, turundusteenuse ja IT-toe teenuse pakkujad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid andmeid töödelda.

Need välised teenuseosutajad peavad rakendama turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

Andmete edastamine teistele vastuvõtjatele
Essity võib edastada – kooskõlas kohaldatavate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ettevõtte ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on ühinemise või omandamisega seotud.

Andmete rahvusvaheline edastamine
Isikuandmeid, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele, sealhulgas samasse kontserni kuuluvatele agentidele, kes asuvad välismaal, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMPs) või sellest väljaspool. Nende riikide hulka kuuluvad riigid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa andmekaitseõiguse või kohaldatava kohaliku õiguse alusel. Essity võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et andmete edastamine EMPst või muudelt algsetelt territooriumitelt oleks piisavalt kaitstud, nagu seda nõuab kohaldatav andmekaitseõigus. Andmete edastamisel riikidesse, kus ei ole tagatud piisav andmekaitse tase, tugineme edastamisel asjakohastele kaitsemeetmetele: Euroopa Komisjoni või järelevalveasutuse vastu võetud standardsed andmekaitseklauslid; heakskiidetud tegevusjuhend koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega; muud kohaliku õiguse alusel toimivad edastamismehhanismid, nt konkreetsed lepingutingimused ja siduvad ettevõtte eeskirjad, või heakskiidetud sertifitseerimismehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega. Te võite nõuda selliste asjakohaste kaitsemeetmete koopiat, võttes meiega ühendust viisil, mis on välja toodud allpool punktis 9 („Kontakteerumine“).

3. Töötlemise õiguslikud alused

Me võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel, kui see on kohaliku õiguse järgi kohaldatav:

 • olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete, või selleks, et võtta teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
 • töötlemine on vajalik, et täita meie lepinguliste suhete alusel võetud õiguslikke kohustusi;
 • töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huve;
 • töötlemine on vajalik meiepoolse avalikkuse huvides täidetava ülesande elluviimiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
 • töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kui nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete alaealine;
 • muud kohaldatavad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige ELi liikmesriikide õiguse sätted.

Me võime teie tundlikke isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel, kui see on kohaliku õiguse järgi kohaldatav:

 • olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik Essity või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive, sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaitseõiguse valdkonnas;
 • töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;
 • töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, kehtestada ja rakendada õigusnõudeid või et kohtud saaksid kohtusüsteemi raames tegutseda;
 • töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Teie isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik selleks, et täita seadusest või lepingust tulenevaid kohustusi või sõlmida meiega leping või hankida meilt soovitud teenuseid/tooteid.

Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei too teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi

4. Millised õigused teil on ja kuidas te saate neid teostada?

Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamiskulude kooskõlas põhitariifidega.

Kooskõlas kohaldatavate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, ii) taotleda oma isikuandmete parandamist, iii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, iv) taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut, v) taotleda andmete kaasaskantavust, vi) avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele) ning vii) avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 9 („Kontakteerumine“) välja toodud viisil.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad

Käesolev veebileht või rakendus kasutab küpsiseid. Täiendavat teavet leiate meie küpsisepoliitikast.

6. Kui kaua me säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik teile teenuste osutamiseks ja toodete pakkumiseks. Kui meie lepingulised suhted on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui rakenduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ning huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui Essityl on õigus saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohaldatavatest seadustest tulenev nõue säilitada mõningaid teie isikuandmeid kümme aastat pärast asjaomast maksustamisaastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepinguliste suhete lõpetamist, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohaldatavate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, kehtestada ja rakendada õigusnõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. pärast lepinguliste suhete lõppu töötleme teie isikuandmeid seadusega lubatud piiratud ulatuses.

7. Täiendav teave Ameerika Ühendriikide tarbijatele

Külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes elavad California osariigis, Virginias, Connecticutis, Colorados ja Utahis („täiendavad osariigid“), kehtivad ka osariigi täiendavad privaatsuspõhimõtted, millele pääseb juurde siit.

8. Meie privaatsuspoliitika värskendused

Me võime pidada vajalikuks oma privaatsuspoliitikat värskendada. Meie privaatsuspoliitika kõige uuem versioon on alati meie veebilehe saadaval.

9. Kontakteerumine

Kui soovite kasutada oma andmesubjekti õigusi või kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta muid küsimusi, saatke oma taotlus/e-kiri aadressile:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Rootsi.