Kasutustingimused

Essity Hygiene Products OÜ
Meistri 10, 13517, Tallinn Eesti
Reg. nr. 11019563

Allpool toodud viited „Essity”, „meile” või „meie” on viited ettevõttele Essity Hygiene Products OÜ kui käesoleva veebilehe („sait”) pakkujale, kui just ei selgu, et teatud sait või muu teenus viitab muule ettevõttele, millisel juhul lühend „Essity” viitab sellisele ettevõttele. Käesolevad kasutustingimused kehtivad saitidele ja muudele teenustele, mis viitavad nendele kasutustingimustele.
 
Saidi pakkumise ja käesolevate kasutustingimustega seoses juhindub Essity Rootsi seadustest. Ent kuna Essity Group hõlmab ettevõtteid üle kogu maailma, pange tähele, et kui mingi saidi või teenuse pakkujana on esitatud mõni muu ettevõte, võivad selle ettevõtte asukohariigis kehtivad seadused sätestada erinevad või täiendavad eeskirjad. Sellisel juhul kehtivad riiklikud seadused ning vastav ettevõte peab neist ette nähtud määral kinni.
 
Juriidiline deklaratsioon
 
Käesoleval saidil esitatud materjale pakub Essity teenusena oma klientidele ning neid võib kasutada vaid teabe eesmärgil. Allpool esitatud sätete kohaselt võib alla laadida üksikuid koopiaid.
 
Käesolevalt saidilt materjalide allalaadimisel nõustute käesolevate tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, ärge kasutage saiti ega laadige sellelt materjale alla.

Kaubamärgi teave
 
Kõik nimetused, logod ja kaubamärgid on Essity, selle tütarettevõtete, sidusettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite omand. Essity kaubamärke ja marke võib kasutada ainult nii, nagu on ette nähtud käesolevates kasutustingimustes, või Essity eelneval kirjalikul loal.
 
Essity kaubamärkide kasutamiseks Essity toodete reklaamimisel ja müügiedendusel tuleb hankida vastav luba.
 
Piiratud kasutamine / üksikkoopia litsents
 
Kogu käesoleva saidi sisu, nagu tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, heliklipid ja tarkvara on Essity või selle sisupakkujate omand ning seda kaitsevad rahvusvahelised autoriõiguse seadused. Saidil olevate materjalide lubamatu kasutamine või levitamine võib rikkuda autoriõiguse, kaubamärgi- ja/või muid seadusi ning sellisel juhul kohalduvad nii tsiviil- kui kriminaalsanktsioonid..
Käesolevat Saiti ega ühtegi osa sellest ei tohi taasesitada, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa ega muul viisil kasutada mingiks kaubanduslikuks eesmärgiks, mida SCA ei ole kirjalikult selgelt lubanud. Võite ühte arvutisse isiklikuks mittekaubanduslikuks koduseks kasutamiseks alla laadida ühe koopia Essity saitidel esitatud teabega.
 
Te ei või teavet kaubanduslikul eesmärgil muuta, kasutada ega edastada; te ei või ka teabest eemaldada mingeid autoriõiguse ega muu omandiõigusega seotud teateid. Nõustute, et väldite materjalide lubamatut kopeerimist ja tagate, et kõik teie organisatsiooni töötajad ja alltöövõtjad – kui see on kohaldatav – peavad nendest piirangutest kinni.
 
Kohustute kinni pidama kõigist kohalduvatest autoriõiguse seadustest. Lubame teil saiti kopeerida vajalike kõrvaltoimingutena, kui saiti külastate; samuti võite isiklikuks kasutamiseks välja printida sellise osa saidist, mis isiklikuks otstarbeks kasutamiseks sobib. Igasugune muu kasutus on rangelt keelatud. Teil ei ole lubatud saiti raamis kuvada ega viidata muule lehele kui avalehele ilma meie eelneva kirjaliku loata. Essity ei anna teile mingit otsest ega kaudset õigust seoses patentide, autoriõiguste, kaubamärkide ega muu ärisaladustega seotud teabega.
 
Garantiidest loobumine

Käesolev teave esitatakse „nagu on”, ilma igasuguse otsese ja kaudse garantiita, kaasa arvatud ilma turustatavuse, intellektuaalomandi mitterikkumise või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiideta. Juhul kui Essity lingib kolmanda poole veebilehega, tehakse sellist linkimist vaid kasutajate mugavuse tagamiseks ning Essityei vastuta sellisel veebilehel esitatud teabe sisu ega täpsuse eest.
 
Essity ei vastuta mingil juhul mingite kahjude eest, mis tulenevad (ilma piiranguteta) saamata jäänud tulust, äritegevuse katkestusest või teabe kadumisest, mis on põhjustatud teabe kasutamisest või oskamatusest teavet kasutada, isegi kui Essityd on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.
 
Essity ei anna ka mingit garantiid teabe, teksti, graafika, linkide ega muude teabes sisalduda võivate elementide täpsuse ega terviklikkuse kohta. Essity võib saidi sisu või sellel kirjeldatud tooteid igal ajal ilma ette teatamata muuta. Essity-l ei ole kohustust saidil esitatud teavet ega muid materjale uuendada.
 
Kasutaja nõusolekud
 
Kogu materjal, teave või muud teatised, mis te saidile saadate või postitate, on mittekonfidentsiaalne, mitteeksklusiivne, tasuta, tagasivõetamatu, täielikult all-litsentsitav ning avalik („teatised”). Essity-l ei ole teatistega seoses mingeid kohustusi.
 
Essity-l on õigus teatisi avaldada, kopeerida, levitada, ühendada ja/või muul moel kasutada koos kõigi neis sisalduvate andmete, piltide, helide, teksti ja muude elementidega nii ärilisel kui mitteärilisel eesmärgil.
 
Kui esitate saidile või Essity-le isiklikke andmeid, nõustute käesolevaga sellega, et Essity võib neid andmeid kasutada teie teabe hindamiseks ja Essity toodete ning teenuste turustamiseks, ning annate ka õiguse edastada andmeid kolmandatele riikidele ja postitada oma isikuandmeid internetti. Essity vastutab sellise isikuandmete töötlemise eest Rootsi seaduste kohaselt ning kui andmed on ebatäpsed või teil on muid isikuandmetega seotud küsimusi, võite Essityga ühendust võtta.
 
Teil ei ole lubatud postitada teatisi, mis on solvavad või rikuvad teiste inimeste privaatsust või mida võib pidada turustuskaubanduseks või mis on muul moel ebaseaduslikud või sobimatud. Essity kustutab sellised teatised nendest teadasaamisel ning me jätame endale õiguse teilt saidi või teenuse kasutajaõigused ära võtta.
Kolmanda poole teenuste, nagu Facebooki kasutamise osas võivad kehtida ka kolmanda poole tingimused. Näiteks Facebook rakendab oma „Õiguste ja kohustuste deklaratsiooni” kõigile kasutajatele ja külastajatele, nii et me soovitame enne igasuguse kolmanda poole teenuse kasutamist vastavad tingimused läbi lugeda.
 
Muu
 
Essity võib käesolevaid kasutustingimusi seda postitust uuendades igal ajal muuta. Essity jätab endale ainuõiguse 1) muuta käesolevat juriidilist deklaratsiooni; 2) jälgida ja eemaldada postitusi ja/või 3) sulgeda sait igal ajal ilma ette teatamata.
 
Kui mingi juriidilise deklaratsiooni tingimus, asjaolu või säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks, õigustühiseks või mingil põhjusel rakendamatuks, ei mõjuta ega kahjusta see ülejäänud tingimuste, asjaolude ega sätete kehtivust ega rakendatavust.
 
Kasutustingimustega nõustumine
 
Nõustudes kasutustingimustega ja avades saidi ning kasutades seda, nõustute küpsiste kasutamisega. Saate nõustuda meiepoolse küpsiste kasutamisega ka seadete abil, mis oma veebibrauseris teinud olete.
 
Kasutaja nõusolekud
 
Essity võib lubada teil postitada teavet, kommentaare või muid materjale meie lehele, sotsiaalmeedia võrgustikesse või muudesse veebikeskkondadesse. Seda tehakse selleks, et soodustada teabe liikumist SCA ja meie toodete kohta. Palun pange tähele sellekohaseid juriidilises deklaratsioonis esitatud kasutaja nõusolekuid (vt ülal).